انتخاب رشته

ژوئیه 14, 2008

تاريخ، محل و نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد آموزشكده‌هاي فني وحرفه‌اي سال 1387 و تاريخ برگزاري آزمون مذكور اعلام شد

ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلب متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي سال 1387 بدين وسيله به اطلاع ميرساند كه كارتهاي ورود به جلسه داوطلبان آزمون در صبح و بعدازظهر روزهاي سه شنبه 1/5/87 ، چهارشنبه 2/5/87 و صبح پنج شنبه 3/5/87 براساس مندرجات بند » ب « اين اطلاعيه درحوزه هاي توزيع كارت مندرج درجدول شماره 2 توزيع مي ‌ گردد. الف- محل توزيع كارت

محل توزيع كارت ورودبه جلسه آزمون داوطلبان دوره هاي كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليه داوطلبان بر مبناي شهرستان محل اقامت فعلي آنان كه در تقاضانامه ثبت نام ، مشخص كرده اند، به شرح جدول شماره 1 مي باشد.

ب- نحوه توزيع كارت و تاريخ توزيع آن

كارتهاي ورودي كليه داوطلبان دوره هاي كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني وحرفه اي با توجه به جدول شماره 2 (بجز داوطلباني كه حوزه توزيع كارت آنان بر اساس جدول شماره 1 شهرستان تهران است) در حوزه هاي سراسر كشور به شرح بند 1 (بندهاي 1-1، 2-1 ، 3-1، 4-1 و 5-1) ذيل توزيع مي ‌ گردد.
1-كارت ورودبه جلسه كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف كشور مندرج در جدول شماره 2 (بجز داوطلباني كه بر اساس جدول شماره 1 حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران است) به شرح زير توزيع مي‌شود.
1-1- كليه متولدين سال 1370 و سالهاي بعد از آن از ساعت 7 لغايت 12 صبح روز سه شنبه 1/5/87 .
2-1- كليه متولدين سال 1369 از ساعت 14 (2 بعدازظهر) لغايت 19 عصر روز سه شنبه 1/5/87.
3-1- كليه متولدين سال 1368 از ساعت 7 لغايت 12 صبح روز چهارشنبه 2/5/87 .
4-1- كليه متولدين سالهاي 1365، 1366 و 1367 از ساعت 14 (2 بعدازظهر) لغايت 19 عصر روز چهارشنبه 2/5/87 .
5-1- كليه متولدين سال 1364 و سالهاي قبل از آن از ساعت 7 لغايت 12 صبح روز پنج‌شنبه 3/5/87.
2- كليه خواهران و برادراني كه محل اقامت فعلي آنان در برگ تقاضانامه ثبت نام يكي از شهرستانهاي تهران
(كد 295) و شميرانات(كد 308) مي باشد و بر اساس جدول شماره 1 ، حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران است، لازم است براساس سال تولد و شماره شناسنامه و باتوجه‌به جدول شماره‌3 براي دريافت‌كارت ورود‌به جلسه آزمون‌به حوزه هاي مربوط مراجعه نمايند.

ج- مدارك موردنياز براي دريافت كارت ورودبه جلسه آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي

براي دريافت كارت ورودبه جلسه آزمون دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني وحرفه اي سال 1387، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و ياكارت شناسايي معتبر عكسدار كه حاوي مشخصات فردي داوطلب باشد، الزامي است.

د- تاريخ برگزاري آزمون :

آزمون دوره كارداني براي داوطلبان 22 كد رشته امتحاني به شرح بند «1» ذيل در صبح جمعه 4/5/87 و براي داوطلبان 19 كد رشته امتحاني به شرح بند «2» ذيل در بعدازظهر جمعه 4/5/87 برگزار مي شود.
1- جلسه‌ آزمون‌ عمومي‌ و پايه‌ و آزمون‌ اصلي‌ و تخصصي‌ رشته‌هاي: الكترونيك (كد 11)، الكتروتكنيك (كد 12)، ماشينهاي الكتريكي (كد 13)، كامپيوتر(كد 14)، ساخت و توليد (كد 15)، نقشه كشي عمومي(كد 16)، مكانيك خودرو (كد 17)، صنايع فلزي (كد 18)، تاسيسات (كد 19)، صنايع چوب و كاغذ (كد 20)، چاپ (كد 21)، ساختمان (كد 22)، نقشه كشي معماري(كد 23)، نقشه برداري (كد 24)، صنايع شيميايي (كد 25)، صنايع نساجي (كد 26)، متالورژي (كد 27)، سراميك (كد 28)، معدن(كد 29)، ناوبري (كد 30)، الكترونيك و مخابرات دريايي (كد 31) و مكانيك موتورهاي دريايي (كد 32) صبح‌ روز جمعه 4/5/1387. درهاي ‌ورود به‌جلسه‌ آزمون‌ رأس ساعت‌ 00/7 (هفت) صبح‌ بسته‌ خواهد شد، لذا كليه‌ داوطلبان‌ گرامي‌ بايد يكساعت‌ قبل‌ از بسته‌شدن‌ درهاي‌ ورودي‌ در محل‌ حوزه‌ امتحاني‌ ذيربط حاضر باشند.
2- جلسه‌ آزمون‌ عمومي‌ و پايه‌ و آزمون‌ اصلي‌ و تخصصي‌ رشته‌هاي: حسابداري بازرگاني(كد 33)، امور اداري (كد 34)، كودكياري (كد 35)، مديريت خانواده (كد 36)، تربيت بدني (كد 37)، طراحي و دوخت (كد 38)، گرافيك (كد 39)، هنرهاي تجسمي (كد 40)، فرش دستباف (كد 41)، قلمزني (كد 42)، امور دامي (كد 43)، گاوداري صنعتي (كد 44)، مرغداري صنعتي (كد 45)، آبزيان(كد 46)، پرورش زنبور عسل(كد 47)، امور زراعي و باغي (كد 48)، گل و گياهان زينتي (كد 49)، ماشينهاي كشاورزي (كد 50) و صنايع غذايي (كد 51) بعدازظهر روز جمعه 4/5/1387. درهاي ‌ورود به‌جلسه‌ آزمون‌ ساعت‌ 30/14 (دو و سي دقيقه) بسته‌ خواهد شد، لذا كليه‌ داوطلبان‌ گرامي‌ بايد يكساعت‌ قبل‌ از بسته‌شدن‌ درهاي‌ ورودي‌ در محل‌ حوزه‌ امتحاني‌ ذيربط حاضر باشند.
هـ – تذكرهاي مهم:

1-كارت ورود به جلسه آزمون كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني وحرفه اي سال 1387 با ارائه مدارك مربوط به شرح مندرج در بند » ج « اين اطلاعيه منحصراً به شخص داوطلب تسليم خواهدشد و لذا از تسليم كارت ورودي به غير داوطلب خودداري مي شود.
2- به داوطلبان توصيه مي شود كه مندرجات برگ راهنمايي را كه بهمراه كارت ورودي دريافت خواهند داشت ، دقيقاً مطالعه نمايند.
3- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر كارت ورودي، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و يا كارت شناسائي عكسدار معتبر، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك ‌كن، مداد تراش و سنجاق بهمراه داشته باشند.
4- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد از آوردن وسائل اضافي مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، تلفن همراه، پيجر، بي‌سيم و … اكيداً خودداري نمايند. در غير اينصورت به عنوان متخلف تلقي و برابر قانون مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
5-درخصوص‌ مندرجات‌ كارت‌ ورودي‌ لازم‌ است‌ كليه‌ داوطلبان‌ توضيحات‌ پشت‌ كارت‌ ورودي‌ را دقيقاً مطالعه‌ و مطابق‌ آن‌ اقدام‌ نمايند.ضمناً در مواردي‌ كه‌ كد رشته‌ محل انتخابي‌ داوطلب‌ صفرويا با علامت‌ منفي‌ مشخص‌ شده‌ است‌ ، به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ داوطلب‌ كد رشته‌ محلي راانتخاب‌ ننموده‌(صفر) و يا از نظر ضوابط (جنس‌ پذيرش‌ ، رشته‌ امتحاني‌ ، كد اولويت‌ انتخابي‌ سه‌ رقمي‌ و تكرار كد انتخابي‌ «منفي»)واجد شرايط انتخاب‌ آن‌ كد رشته‌ محل نبوده‌ است‌ و لذادرصورت‌ هرگونه‌ اصلاح‌ لازم‌ است‌ تصوير كارت‌‌ورودي‌‌را تهيه‌ و كد مربوط را بر روي‌ آن‌ اصلاح‌ و به‌ نماينده‌ مسوول‌ توزيع‌ كارت‌ در باجه‌ رفع‌نقص‌ حوزه‌ امتحاني‌ تحويل‌ دهد.
تبصره- فرهنگيان متقاضي شركت در آزمون براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما فقط از كد رشته محلهاي مندرج در جداول شماره 297 الي 299 مجاز به انتخاب بوده اند در غيراينصورت چنانچه كد رشته محلهاي ديگر را انتخاب نموده اند حذف و يا بايد داراي شرايط وضوابط داوطلبان عادي باشند.
6- داوطلباني كه سهميه ايثارگران بر روي كارت ورود به جلسه آنان درج گرديده است ، سهميه درخواستي براساس تاييديه ارگان ذيربط براي اين دسته از داوطلبان در نظر گرفته شده است . لذا چنانچه داوطلباني در زمان تكميل فرم تقاضانامه ثبت نام ، متقاضي سهميه ايثارگران بوده اند، ولي در كارت ورودبه جلسه آنان سهميه آزاد درج نگرديده است . سهميه آنان مورد تاييد ارگان ذيربط قرار نگرفته است و لازم است جهت روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه و نسبت به تهيه و تكميل فرم مخصوص اقدام و آنرا در روز توزيع كارت به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص تحويل نمايند يا اينكه فرم مخصوص سهميه را به نشاني تهران – صندوق پستي 1314-15875 به نحوي ارسال دارند كه فرم سهميه حداكثر تا تاريخ 10/5/87 تحويل سازمان گردد.
7-به‌ همراه‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ مدارك‌ ذيل‌ به‌ داوطلب‌ تحويل‌ مي‌شود:
(1) برگ‌ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ (2)برگ‌ راهنماي‌ حوزه‌هاي‌ امتحاني.(به داوطلبان حوزه امتحاني شهر تهران برگ راهنماي حوزه به علت آنكه آدرس حوزه امتحاني بر روي كارت داوطلب درج گرديده، تحويل نمي شود)
8-استفاده‌ازماشين‌حساب‌با مدل‌هاي:(1-CASIO 3600 2-CASIO FX-823-CATIGA F-618 4-SHARP EL-5315-پارس4600 6- SHARP 506 W-BK
7-SHARP 509W-BK)در كليه رشته‌هاي امتحاني در جلسه آزمون بلامانع مي باشد.
9-داوطلبان لازم است در جلسه آزمون معدل كتبي سال آخر و هم چنين ميانگين معدل سه سال آخر تحصيلي خود را در پاسخنامه در محل مشخص شده درج نمايند.‌
درخاتمه اضافه مي نمايد كه واحد پاسخگويي غير حضوري آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني وحرفه‌اي سال 1387، همه روزه بجز روزهاي تعطيل از ساعت 8 الي 12 و از ساعت 13 الي 16 آماده پاسخگويي به سوالات مي باشد. لذا داوطلبان مي توانند در صورت نياز فقط با شماره تلفنهاي 88923595- 88923596-88923597-88923598-88923599 بطور مستقيم ( واحد پاسخگويي غير حضوري آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني وحرفه اي سال 1387) با روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور تماس حاصل و ازمراجعه حضوري در اين باره اكيداً خودداري فرمايند.

براي مشاهده جدول شماره يك اينجا را كليك كنيد

براي مشاهده جدول شماره دو اينجا را كليك كنيد

براي مشاهده جدول شماره سه اينجا را كليك كنيد

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

Advertisements

2 دیدگاه »

  1. با سلام

    هيچكدام از جداول باز نمي شود؟!
    تلفن ها هم پاسخ داده نمي شود؟!

    دیدگاه توسط اهدائي — ژوئیه 20, 2008 @ 9:39 ق.ظ. | پاسخ

  2. با عرض پوزش، فكر كنم لينك ها درست شد.

    دیدگاه توسط ahosepian — ژوئیه 20, 2008 @ 1:30 ب.ظ. | پاسخ


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: